Jdi na obsah Jdi na menu
 


POVODŇOVÁ SLUŽBA ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝKONU POVODŇOVEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY 1. Zamestnanci alebo členovia absolvujú pred zaradením do povodňovej záchrannej služby základnú odbornú prípravu zameranú na vykonávanie záchranných prác na vodnej ploche. 2. Odbornou prípravou podľa prvého bodu sa zabezpečuje, aby zamestnanci a členovia dokonale ovládali používanie záchranných prostriedkov pri práci na vodnej ploche, vykonávanie záchranných prác, a to najmä záchranu osôb, zvierat a majetku. 3. K základným záchranným prostriedkom na výkon prác na vodnej ploche patrí záchranný čln – malé plavidlo. Malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1 000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom nad 4 kW môže viesť len zamestnanec alebo člen, ktorý je držiteľom preukazu vodcu malého plavidla.) 4. Za záchranný čln sa považujemalé plavidlo, ktoré svojou konštrukciou zaručuje bezpečnosť posádky,má vzduchotesné bezpečnostné komory alebo vyplnené penovým polyuretánom, polystyrénom, prípadne inou nenasiakavou penovou hmotou s objemom, ktorý pri maximálnom prípustnom zaťažení člna zaručuje voľnú plávateľnosť pre každú prepravovanú osobu najmenej 20 dm3; nafukovací gumový záchranný čln má najmenej tri samostatné vzduchové komory s priemerom valcov najmenej 45 cm. Záchranný čln môže byť motorový alebo bez pohonnej jednotky. 5. Hasičské jednotky, ktoré vlastnia záchranný motorový čln, vedú dokumentáciu, a to lodné osvedčenie, lodný denník a zoznam príslušenstva. V lodnom denníku sa priebežne robia záznamy o prevádzke záchranného motorového člna, počtoch hodín chodu motora (motohodiny), spotrebe paliva, výmene prevádzkového oleja, poruchách a opravách. 6. Praktický odborný výcvik na vodnej ploche zamestnancov zaradených do povodňovej záchrannej služby sa vykonáva v rámci zdokonaľovacej prípravy v rozsahu najmenej 16 hodín ročne; praktický výcvik členov zabezpečuje zriaďovateľ, ktorý určí jej rozsah a obsah. Súčasťou tejto odbornej prípravy sú aj taktické cvičenia na vodných plochách, ktoré možno realizovať v súčinnosti s inými hasičskými jednotkami, ako aj so záchranárskymi zložkami. 7. Hasičské jednotky vedú zoznam zamestnancov a členov určených v rámci svojej odbornosti (vodca malého plavidla, potápač, obsluha kompresora na plnenie tlakových nádob) na výkon povodňovej záchrannej služby. 8. Údržba hasičskej techniky a vecných prostriedkov určených na výkon povodňovej záchrannej služby sa zabezpečuje podľa pokynov výrobcu. 9. Záchranný čln s príslušným vybavením sa v hasičskej stanici alebo v hasičskej zbrojnici považuje za pripravený na zásah, ak je v pohotovostnej polohe na prepravnom podvozku alebo uložený na inom vhodnom mieste, z ktorého ho možno jednoduchým spôsobom preložiť na prepravný prostriedok. 10. Vo vybavení záchranného člna sú spravidla a) najmenej dve pádla, b) záchranné vesty pre členov posádky a rezervné vesty pre predpokladaný počet zachraňovaných osôb, c) záchranný kruh alebo obdobný záchranný prostriedok s lanom s dĺžkou najmenej 10 m, d) vylievačka vody, e) kotva na lane s hmotnosťou najmenej 2 kg na každý meter dĺžky člna, f) vlečné lano a vyväzovacie lano, g) okované bidlo s háčikom, h) prenosný hasiaci prístroj, i) náradie a náhradné súčiastky na bežné opravy lodného motora, j) štátna vlajka Slovenskej republiky, ak sa čln používa na hraničných tokoch, k) rádiostanica, l) megafón, m) prenosné osvetľovacie prostriedky. 11. Záchranné člny sa podrobujú pravidelným technickým prehliadkam, ktoré vykonáva Štátna plavebná správa Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.1) 12. Okrem záchranných prác sa povodňová záchranná služba podieľa na likvidácii následkov ropného alebo iného znečistenia na vodných plochách, pričom spolupracuje so správcami vodných tokov. 13. Súčasťou povodňovej záchrannej službymôže byť potápačská činnosť, ktorá sa zameriava na poskytovanie pomoci a vykonávanie záchranných prác na vodných plochách, a to najmä pri povodniach, nehodách a iných mimoriadnych udalostiach. Potápačskú činnosť vykonávajú potápači, ktorí sú v hasičskej jednotke zaradení do potápačskej skupiny. 14. Zamestnancov a členov do potápačskej skupinymôže zaradiť veliteľ hasičskej jednotky, ak spĺňajú kvalifikačné požiadavky a sú zdravotne spôsobilí na túto činnosť. Kvalifikáciu potápača spĺňa držiteľ preukazu potápača vydaného Zväzom potápačov Slovenska podľa kritérií Medzinárodnej potápačskej federácie CMAS alebo na jeho úroveň postavenú kvalifikáciu inej potápačskej federácie a potápačskej školy. 15. Potápačská skupina sa považuje za akcieschopnú, ak ju tvoria najmenej traja potápači, pričom vedúci potápačskej skupiny má podľa kritérií CMAS kvalifikáciu potápača P** alebo vyššiu alebo na jeho úroveň postavenú kvalifikáciu inej potápačskej federácie a potápačskej školy.